8c咖啡-咖啡情書logo設計

 

設計說明:


1. 使用元素 —

    a. 品味香醇咖啡的側臉
    b. 香氛飄逸的圖案
    c. 有愛心的信封

 

2. 設計手法 —

   a. 運用側臉及信封的結合,來詮釋對情書的香醇記憶。
       加上愛心及香氛飄逸的圖案,作最浪漫的甜蜜沉澱。
   b. 運用黑白反差的圖案及圖地,反轉原理來創作若有似無的視覺串聯。